POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja RODO:

Administratorem Twoich danych jest Bis Serwis RTV z siedzibą w Warszawie,ul.Samolotowa 1/6, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP:1131101239 REGON:012776211. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail:bis.serwis.j.l@wp.pl

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: ul.Dembowskiego 12,02-784 Warszawa

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze przy ul.Dembowskiego 12 w Warszawie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres:bis.serwis.j.l@wp.pl

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Bis Serwis RTV w ramach zawieranych z Tobą umów.


Bis Serwis RTV dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Klient odwiedzający Serwis, ma kontrolę nad danymi osobowymi, które podaje. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Kliencie do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na Jego rzecz usług na pożądanym poziomie.

 Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) korzystania z formularza kontaktowego,
b) zawierania odpłatnej umowy z Klientem.
Dane Klientów mogą być wykorzystane w szczególności w ramach:
a) obsługi zapytań i zgłoszeń,
b) zapewnienia najlepszej obsługi Klienta.

Okres przetwarzania danych osobowych-dane osobowe są przechowywane przez okres:
a) w stosunku do potencjalnego Klienta – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego,
b) w stosunku do Klienta, z którym Bis Serwis RTV zawarła umowę odpłatną – na czas trwania umowy (oraz po jej zakończeniu przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń, maksymalnie przez 10 lat),
– o ile co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

Bis Serwis RTV nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom, bez ich zgody. Przetwarzane przez Bis Serwis RTV dane osobowe klientów mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.